FIE:s grunder

Föreningen bildades 1960 och har till uppgift att verka för samarbete mellan företag och eltekniker, som direkt eller indirekt är aktiva inom den industriella eltekniken; elkraftteknik och tillämpad elektronik. FIE:s mål är att främja den tekniska utvecklingen i fråga om elenergins utnyttjande inom industrianläggningar vid anskaffande, distribution, omformning och styrning. FIE vill också främja utvecklingen kring elsäkerhetsfrågor.

Verksamhet

FIE håller ett tekniskt möte "FIE Komptetnsdag" under januari-februari.
Föreningens årsmöte hålls under april-juni. Mötena är en träffpunkt där medlemmarna informeras om den tekniska utvecklingen och aktuella ämnen genom föredrag, diskussioner och studiebesök.

FIE utarbetar på egen hand, eller i samverkan med andra organisationer, publikationer som behandlar elsäkerhet och elansvar, el dokumentation etc.
FIE deltar i aktuella frågor som berör elsäkerhet, utbildning av eltekniker och standardisering.

FIE förverkligar sina mål genom att:

Ta fram av handböcker baserade på gällande IEC-standard tillsammans med olika aktörer. Detta ger en enhetlig uppbyggnad och dokumentation, vilket i sin tur ger mer personsäkra anläggningar och en kostnadsreducering både ur investerings- och underhållssynpunkt.

Ta fram handboken ESA Industri för arbete i elanläggningar för låg- och högspänning.

Sprida kunskap om utvecklingen inom den industriella eltekniken genom seminarier och temadagar.

Ha kommitté och utredningsarbete.

Samordna uppgifter av gemensamt intresse inom industriell elteknik, exempelvis standardisering och utbildning.

Förmedla kontakter med svenska och utländska organisationer, institutioner och företag som kan främja föreningens verksamhet.

Genom framställningar till myndigheter, remissvar och via rådgivning i frågor av särskild betydelse tillvarata medlemmarnas intressen inom ramen för föreningens arbetsområde.