Publikationer som ges ut i samarbete med SEK Svensk Elstandard


Handbok 439

FIE-SEK Handbok 439, Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar,  utgåva 2

Denna SEK Handbok beskriver hur man utarbetar dokumentation för en produkt eller anläggning - vilka regler man kommit överens om i standarder och hur man går till väga när man använder dem. Läsaren får följa arbetsgången steg för steg, från första början och genom hela processen.

Enhetlighet och standardiserat utförande är en förutsättning för att uppnå en tillräckligt komplett och kvalitetssäkrad dokumentation. Syftet med handboken är att visa hur man på bästa sätt får en dokumentation som är praktisk och smidig, både för tillverkare och för användare. SEK Handbok 439 bygger på internationella standarder och på erfarenheter från svensk industri.

Den nya utgåvan är helt omarbetad jämfört med den tidigare. Dels är upplägget nytt, med en genomgång steg för steg, dels har boken breddats, så att den lätt kan användas också som vägledning vid dokumentation av fristående maskiner och andra tekniska produkter.

Sedan den första utgåvan av handboken kom 2004 har flera av standarderna reviderats och detta avspeglas också i den nya utgåvan. Inte minst har struktureringsreglerna i SS-EN 81346-1 setts över och förtydligats och innehållet i SS-EN 81346-2 utökats med en andra beteckningsnivå (en andra bokstav).


Beställ direkt här! - LänkSEK Handbok 449
SEK Handbok 449

Potentialutjämning i industriella elanläggningar
Utgåva 1, 2009.

Ett potentialutjämningssystem har till uppgift att reducera spänningarna mellan olika punkter i en anläggning, i första hand för att ge skydd mot elchock. Dessutom skall systemet skydda utrustning, apparater och system mot skada och funktionsstörningar och mot nedsättning av funktionssäkerheten.

Den här handboken beskriver de krav som den som beställer eller använder en industrianläggning bör ställa på ett potentialutjämningssystem och ger råd och vägledning om hur ett sådant system kan utföras. Jordning och skärmning för att minska elektromagnetiska störningar behandlas inte.

Målet är att ge en praktisk tolkning av de säkerhetsmässiga och funktionsmässiga kraven på potentialutjämning, så att man på ett kostnadseffektivt sätt kan få en person- och funktionssäker anläggning.

Handboken, som är rikt illustrerad i färg och svartvitt, vänder sig till dem som beställer och projekterar elinstallationer i industrier och andra liknande anläggningar, t.ex. stormarknader eller pumpstationer. Då innehållet knyter an till byggnadskonstruktionen bör handboken även vara intressant för byggföretag och byggkonsulter. Den är utgiven av SEK och FIE, Föreningen för Industriell Elteknik, i samarbete.

Beställ direkt här! - Länk


SEK Svensk Elstandard
http://www.elstandard.se